З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням міської ради

від 01.12.2015р. №2/7

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ культури і туризму виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради

 

1. Загальні положення
1.1. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.
1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним Володимир-Волинській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, наказами начальника управління культури облдержадміністрації, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.
2. Мета відділу
2.1. Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризація національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору міста та надання якісних послуг через мережу закладів культури.
3. Основні завдання, функції та права
3.1.Головними завданнями відділу є:
3.1.1. реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, музейної та бібліотечної справи, а також державної мовної політики;
3.1.2. забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного жителя міста;
3.1.3. сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, культурної самобутності національних меншин;
3.1.4. захист відповідно до законодавства прав і законних інтересів професійних, творчих працівників та їх спілок, а також закладів, що діють у сфері культури на території міста;
3.1.5. координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері культури і туризму на території міста;
3.1.6. створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва, організації її матеріально-технічного забезпечення.
3.2.Відповідно до покладених завдань, відділ культури і туризму:
3.2.1. створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, народної художньої творчості, декоративно-ужиткового, музичного, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва, а також для організації культурного дозвілля населення;
3.2.2. сприяє формуванню репертуару клубних закладів та мистецьких колективів, комплектуванню, поповненню та оновленню фондів, музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок;
3.2.3. забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;
3.2.4. забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного мешканця міста;
3.2.5. організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
3.2.6. здійснює координацію діяльності установ у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління міської ради;
3.2.7. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проектів місцевого бюджету;
3.2.8. здійснює міжнародні відносини у галузі культури та туризму;
3.2.9. затверджує річні плани роботи підвідомчих установ культури;
3.2.10. організовує матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів культури, що належать до міської комунальної власності;
3.2.11. розробляє стратегічні напрямки та цільові комплексні програми розвитку культури і туризму в місті і подає на розгляд міської ради;
3.2.12. бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
3.2.13. надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність закладів культури, а також проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері культури і туризму;
3.2.14. вживає заходи щодо оснащеності підвідомчих закладів культури необхідним обладнанням та інвентарем, планує та здійснює ремонти, реконструкції будівель, вносить пропозиції щодо будівництва нових об'єктів, здійснює контроль за виконанням вказаних робіт, забезпечує збереження будівель, обладнання та інвентарю;
3.2.15. сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел;
3.2.16. на основі чинного законодавства сприяє організації обліку, охорони, реєстрації пам'яток духовної культури в місті, їх популяризації;
3.2.17. організовує і сприяє підготовці та перепідготовці кадрів, підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму;
3.2.18. сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, шкіл естетичного виховання, з урахуванням їх потреб в кадрах та раціональному їх використанню;
3.2.19. сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;
3.2.20. сприяє соціальному захисту працівників культури, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів;
3.2.21. ініціює, і подає на розгляд пропозиції про надання творчим колективам та окремим особистостям почесних звань, державних нагород;
3.2.22. здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих йому закладах культури;
3.2.23. забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог в закладах культури;
3.2.24. сприяє централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
3.2.25. сприяє комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотек, організації виставок, збереження культурної спадщини;
3.2.26. здійснює частковий контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
3.2.27. у сфері туризму Відділ контролює та координує виконання Програми розвитку туризму у місті Володимирі-Волинському, надає методичну допомогу з питань туризму суб'єктам підприємницької діяльності; організовує створення оптимальних туристичних маршрутів по місту, здійснює контроль за якістю надання послуг туристичними агентствами, якістю підготовки екскурсоводів та якісним проведенням екскурсій по місту; співпрацює з установами, організаціями та підприємствами міста по пропаганді та розвитку туризму, відпочинку та оздоровлення населення;
здійснює інші функції та завдання, що покладені на відділ.
3.3. Відділ має право:
3.3.1. залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету міської ради, установ, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
3.3.2. аналізувати роботу закладів культури та отримувати від інших підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, що входять до компетенції відділу; від місцевих органів статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.3.3. вносити виконавчому комітету міської ради пропозиції з питань створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що належать до міської комунальної власності;
3.3.4. проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
3.3.5. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу культури і туризму;
3.3.6. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень.

4. Система взаємодії
4.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та управліннями виконавчого комітету міської ради, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території міста закладами, підприємствами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

5. Структура Відділу
5.1. Штатний розпис Відділу затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджених міською радою.
5.2. При відділі культури і туризму утворено його відокремлені підвідомчі структурні підрозділи: Володимир-Волинська дитяча музична школа, Володимир-Волинська дитяча художня школа, Володимир-Волинська міська бібліотека для дітей, Володимир-Волинська міська бібліотека для дорослих, Володимир-Волинський культурно-мистецький центр, Володимир-Волинський історичний музей імені Омеляна Дверницького.
5.3. Бухгалтерський облік відокремлених структурних підрозділів здійснює централізована бухгалтерія відділу культури і туризму. Положення, штатний розпис та посадові інструкції працівників централізованої бухгалтерії затверджуються начальником відділу.
5.4. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

6. Керівництво Відділу
6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.
6.2.Начальник відділу:
6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділом та його підвідомчими структурними підрозділами, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності керівників підвідомчих структурних підрозділів.
6.2.2. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
6.2.3. Розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань.
6.2.4. Здійснює підбір, розстановку та формування резерву кадрів.
6.2.5. Призначає на посади та звільняє з посади працівників централізованої бухгалтерії відділу та керівників підвідомчих закладів культури, що належать до міської комунальної власності.
6.2.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу.
6.2.7. Забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд сесії міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до його компетенції.
6.2.8. Затверджує положення, статути про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Відділу.

7. Заключні положення
7.1. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп установленого зразка, власні бланки.
7.2. Відділ культури і туризму є неприбутковою організацією, утримується за рахунок коштів міського бюджету.
7.3. Відділ ліквідовується та реорганізовується на підставі діючого законодавства України за рішенням міської ради, як засновника відділу, та в інших випадках передбачених законодавством України.

Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 29
тел. (факс) +38 (03342) 22596, 23568
e-mail: kult@volodymyrrada.gov.ua